"ใส่ใจคุณภาพงาน ด้วยมาตรฐานมืออาชีพ"
รับทำเว็บไซต์
ออกแบบเว็บไซต์
รับทำเว็บไซต์เชียงใหม่

Corporate Identity Design

Corporate Identity Design

CI - Corporate Identity

คือ รูปแบบที่เป็นเอกลักษณ์ขององค์กร โดยแสดงออกมาในรูปของ สิ่งของ รูปภาพ ตัวหนังสือ หรืออื่น ๆ ที่เหมาะสม โดยเป็นเอกลักษณ์ขององค์กรโดยไม่ซ้ำหรือเหมือนองค์กรอื่น เช่น หัวจัดหมาย ซองจดหมาย โลโก้ บัตรพนักงาน นามบัตร ชุดของกำนัล ปฏิทิน แก้วน้ำ หรือสัญ ลักษณ์ต่าง ๆ เป็นต้น