"ใส่ใจคุณภาพงาน ด้วยมาตรฐานมืออาชีพ"
รับทำเว็บไซต์
ออกแบบเว็บไซต์
รับทำเว็บไซต์เชียงใหม่

SEO

โปรโมทเว็บไซต์ เชียงใหม่

ทําไมต้องติดหน้าแรก GOOGLE

  1. เพื่อเพิ่มความน่าเช่ือถือให้กับธุรกิจของท่านเพราะเนื่องจากเว็บไซต Google นั้นเป็นท่ีรู้จักของคนไทยจํานวนมาก และการทํา SEO น้ันจะสามารถบอกความจริงจังในการทําธุรกิจ หากเว็บไซต์ของท่านติด TOP 10 หรือหน้าแรกของ Google จะทําใหเกิดความน่าเช่ือถือของธุรกิจมากยิ่งขึ้น
  2. เพื่อเป็นตัวช่วยใน การเพิ่มยอดขายให้กับท่าน เพราะเนื่องจากคนที่ค้นคีย์เวิร์ด ต่างๆลงใน Google น้ันมีความต้องการในตัวสินค้าหรือบริการนั้นๆเป็นทุนเดิมอยู่แล้วหากพบเว็บไซต์ของท่านปรากฏอยู่ในหน้า แรกของ Google ก็จะเป็นการเพิ่มช่องทางในยอดขายได้อีกทางหนึ่ง
  3. Google ได้เข้ามาทําการตลาดในประเทศไทยมากขึ้นจึงทําให้ คนรู้จัก Google มากยิ่งขึ้นจึงทําให้โอกาสท่ีคนจะค้นข้อมูลที่เป็นคําค้นหรือคีย์เวิร์ดที่ ท่านได้ทํา SEO ไว้นั้นมากยิ่งขึ้น

Google SEO : “ตัวช่วยสำหรับการเพิ่มยอดขายให้กับท่านและหากเว็บไซต์ของท่านติด TOP 10 หรือหน้าแรกของ Google ยิ่งจะทําใหเกิดความน่าเช่ือถือของธุรกิจมากยิ่งขึ้น"

Google Adwords : “ลงโฆษณากับ Google ได้ง่ายเริ่มต้นเพียง 2,000 บาท / เดือน หรือควบคุมงบประมาณได้ด้วยตัวท่านเอง ”